WOJCIECH KASPRZAK

gabinet lekarski prof. WSHiG w Poznaniu Wojciech Kasprzak

dr n. med. Wojciech Kasprzak

Prowadzi prywatną praktykę lekarsą od 1989 roku w oparciu o wieloletnie doświadczenie ordynatora szpitalnych oddziałów o profilu ogólnointernistycznym, kardiologicznym, gastroenterologicznym, pulmonologicznym i fizjoterapeutycznym. Od 1981 r. kierował kolejno Kliniką Chorób Wewnętrznych Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej, oddziałem chorób wewnętrznych Wielopolskiego Centrum Pulmonologii, a obecnie oddziałem pulmonologiczno-internistycznym Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

Jest także specjalistą medycyny fizykalnej i balneoklimatologii. Od 1973 roku zajmuje się badaniami endoskopowymi przewodu pokarmowego i układu oddechowego, a od wielu lat ultrasonografią narządów jamy brzusznej i tarczycy, a także echokardiografią oraz ultrasonografią dopplerowską tętnic i żył. Jest autorem pracy doktorskiej i habilitacyjnej z zakresu gastroenterologii oraz ponad 80 prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych oraz przedstawianych na kongresach naukowych.

WOJCIECH KASPRZAK – dorobek naukowy

1. ROZPRAWA DOKTORSKA : 1981 „Gastroskopia w chorobach dróg żółciowych” Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu, promotor. Prof. Jan Hasik

2. PRACA HABILITACYJNA : 1997 „Znaczenie kuracji uzdrowiskowej w strategii terapii choroby wrzodowej – obserwacje 10 letnie”(obrona 21 pa?dziernika 1998 r na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu)

3. Podręcznik akademicki : „FIZJOTERAPIA” (współautorstwo) – PZWL 1988

4. Podręcznik akademicki : „FIZYKOTERAPIA” T. Mika, W.Kasprzak – PZWL 2001 Wznowienia 2004 i 2006

5. Podręcznik akademicki : ” FIZYKOTERAPIA. MEDYCYNA UZDROWISKOWA I SPA ” W. Kasprzak, A. Mańkowska – PZWL 2008

ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE

6. Wpływ leczenia immunosupresyjnego na czynność nerek w toczniu rumieniowatym trzewnym. PTL, 1974,47, 2031-2033 L.Przybył,K.Urbański,W.Kasprzak,M.Wróż

7. Trudności rozpoznawcze guzów nerek. PTL, 1975, 38 1565-1567 L.Przybył,M.Wróż,K.Urbański,A.Kurnatowska,W.Kasprzak

8. Analiza kliniczna obserwowanych przypadków nadciśnienia tętniczego. Wiad.Lek. 1976, 8, 673-677 L.Przybył,K.Urbański,M.Wróż,A.Kurnatowska,W.Kasprzak,E.Wójtowska

9. Badania aktywności reninowej osocza w nadciśnieniu tętniczym. PTL, 1977, 10, 389-391 L.Przybył,K.Urbański,M.Wróż,W.Kasprzak,A.Kurnatowska,K.Mikołajczyk

10. Skrobiawica wielonarządowa we wczesnym okresie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Wiad.Lek., 1979, 24, 1789-1792 W.P.Kasprzak,L.Przybył

11. Wpływ redukcji masy ciała na wybrane wskażniki odporności humoralnej i komórkowej otyłych. Balneologia Polska,1986,t.XXIX,65-72. W.Banaszkiewicz,L.Owczarek,G.Straburzyński,H.Kujawa,W.P.Kasprzak M.Piszczorowicz . Balneologia Polska,1986, XXIX, 51-58

12. Fizjoterapia żółciowego nieżytu żołądka w uzdrowisku Polanica-Zdrój. Balneologia Polska,XXIX,z.1-4,51-58. W.P.Kasprzak,K.Miko?ajczyk,G.Straburzyński,M.Trojan,J.Pawelska

13. Palenie papierosów a powstawanie odpływu wstecznego dwunastniczo- ?o??dkowego. Wiad. Lek., 1988, 2, 77-81 W.P.Kasprzak

14. Verleichende Untersuchungen uber die Wirksamkeit einer Kurorttherapie und ambulanter Behandlung mit H-2 Blokern bei Patienten mit Ulkuskrankheit. Z. Physikalische Med, Balneologie und Med. Klimatologie. 1989,17,390-391 W.P. Kasprzak, G. Straurzy?ski, L. Hryniewiecki, K. Linke, A.Straburzy?ska-Lupa

15. Porównawcza ocena wyników leczenia choroby wrzodowej ?o??dka i dwunastnicy w uzdrowisku i w warunkach ambulatoryjnych cymetydyn?. Balneologia Polska, XXXII/XXXIII, z. 1-4, 165-168 W.P.Kasprzak,G.Straburzy?ski,L.Hryniewiecki,K,Linke,A.Straburzy?ska-Lupa

16. Oberflachliche und korpertiefe Warmtherapie bei Patienten mit chronisch aggressiver Hepatitis.Ergebnis einer klinischen Vergeichsstudie. Z.Physikalische Med.,Balneologie und Med.Klimatologie.1989,18,283-284 L.Hryniewiecki,G.Straburzy?ski,W.Kasprzak,M.Trojan

17. Wp?yw inhalacji powietrzem sztolni w Kowarach zawieraj?cym media radonowe na stan kliniczny chorych ze schorzeniami uk?adu oddechowego,d?awic? piersiow? i nadci?nieniem. Balneologia Polska,1989,XXXI,z.1-4,195-199. W.P.Kasprzak,G.Straburzy?ski,A.Ofierzy?ski,A.Straburzy?ska-Lupa,J.Pawelska

18. Wielko?? produkcji anionów ponadtlenkowych oraz adhezja granulocytów oboj?tnoch?onnych u osób z oty?o?ci?. Pol.Arch.Med.Wewn.,1989,82,98-104 B.Wierusz-Wysocka,M.Kubicka,A.Wykr?towicz,W.P.Kasprzak,H.Wysocki.

19. Wp?yw inhalacji powietrzem sztolni w Kowarach zawieraj?cym media radonowe na czynno?? kory nadnerczy. Balneologia Polska, 1989, t. XXXI, z. 1-4, 201-205 W.P.Kasprzak,G.Straburzy?ski,A.Ofierzy?ski,J.Pawelska,A.Straburzy?ska-Lupa

20. Monitorowanie endoskopowe gojenia si? wrzodu dwunastnicy w trakcie terapii uzdrowiskowej w porównaniu z ambulatoryjnym leczeniem cymetydyn?. Balneologia Polska,1990/91,XXXIII,z.1-4,161-164 W.P.Kasprzak,G.Straburzy?ski,L.Hryniewiecki,A.Straburzy?ska-Lupa, W?. Szczepaniak

21. Possible coincidence of biorhythms with exacerbations of irritable bowel syndrome. Chronobiology 90.M.Luther Univ.Halle Wittenberg and K.Marcinkowski Med.Akademy. Pozna?.Halle,1990. L.Hryniewiecki,J.Hasik,M.Grzymis?awski,W.P.Kasprzak

22. Magnetoterapia i laseroterapia stanów po urazach sportowych. Balneologia Polska,1992,XXXIV,z.1-4,24-31 W.P.Kasprzak,A.Straburzy?ska-Lupa,J.Pawelska,M.Trojan,G.Straburzy?ski.

23. Wczesna rehabilitacja po chirurgicznym leczeniu choroby wrzodowej ?o??dka i dwunastnicy w Polanicy Zdroju. Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,32-45 W.P.Kasprzak,A.Straburzy?ska-Lupa,J.Pawelska,M.Trojan,G.Straburzy?ski.

24. Wp?yw leczenia uzdrowiskowego na przebieg hyperlipoproteidemii. Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,46-57 L.Hryniewiecki,G.Straburzy?ski,W.P.Kasprzak

25. Wp?yw pulsuj?cego pola magnetycznego na szybko?? gojenia niszy wrzodowej opuszki dwunastnicy. Balneologia Polska,XXXIV,1-4,58-67 W.P.Kasprzak,A.Straburzy?ska-Lupa,J.Pawelska,G.Straburzy?ski

26. Pulsuj?ce pole magnetyczne skojarzone z promieniowaniem laserowym podczerwieni w leczeniu owrzodze? ?ylakowych podudzi. Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,68-74 W.P.Kasprzak,A.Straburzy?ska-Lupa,G.Straburzy?ski

27. Wyniki leczniczego stosowania pulsuj?cego pola magnetycznego i laserowego promieniowania podczerwonego w zaburzeniach ukrwienia ko?czyn dolnych. Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,75-93 W.P.Kasprzak,A.Straburzy?ska-Lupa,G.Straburzy?ski,J.Kostrzewski

28. Termoterapia powierzchowna i g??boka w przewlek?ym aktywnym zapaleniu w?troby. Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,149-162 L.Hryniewiecki,G.Straburzy?ski,W.P.Kasprzak,M.Ro?enek-Trojan

29. Porównawcze badania skuteczno?ci uzdrowiskowego i ambulatoryjnego leczenia choroby wrzodowej ?o0??dka oi dwunastnicy. Instytut Medycyny Uzdrowiskowej. Poznań. 1992

30. Laser biostymulacyjny w leczeniu stanów zapalnych torebki maziowej g?owy pierwszej ko?ci ?ródstopia w przebiegu palucha ko?lawego. Nowiny Lekarskie,1994,63,6,23-28 W.P.Kasprzak,J. Kostrzewski .,A.Ofierzy?ski

31. Pulsuj?ce pole magnetyczne ekstremalnie niskiej cz?stotliwo?ci w leczeniu napi?ciowych bólów g?owy. Nowiny Lekarskie,1995,64 (3), 288- 292 W.P.Kasprzak,P.Kasprzak, A.Ofierzyński,J.Kostrzewski,

32. The Effects of Repeated Health Resorts Treatment of Patients with Obstructive Atherosclerotic Disease of Peripheral Arteries. Health Resort Medicine . 32-nd World Congress of I.S.M.H.,Bad Worishofen,April 1994, 431-434. W.P.Kasprzak,A.Straburzy?ska-Lupa,G.Straburzy?ski

33. Doodbytnicze tampony borowinowe w terapii jelita nadwra?liwego. Gastroenterologia Polska, 1995,2,2 W.P.Kasprzak,L.Hryniewiecki 34. Doodbytnicze tampony borowinowe w terapii przewlek?ego niebakteryjnego zapalenia gruczo?u krokowego. Nowiny Lekarskie, 1996, 65, 584-590 W.P.Kasprzak, Z. Kwias, P. Kasprzak

35. Pulsuj?ce pole magnetyczne a ci?nienie t?tnicze u normotoników i w chorobie nadci?nieniowej Balneologia Polska, XXXIX, 1997, 3-4, 95-100 . W.P. Kasprzak, P.D. Kasprzak, A. Ma?kowska. 36. Znaczenie kuracji uzdrowiskowej w strategii terapii choroby wrzodowej – obserwacje 10 – letnie. Nowiny Lekarskie, 1999, 68, 2, 204 – 223. W.P. Kasprzak

37. The history of internal medicine in Pozna? from the year 1919. Arch. Hist. Filoz. Med. 2000, 63 (3-4), 15-18 Hasik J., Kasprzak W., Zimmermann-Górska I.

38. Magnetoterapia i laseroterapia biostymulacyjna w pulmonologii i chorobach towarzysz?cych. W. Kasprzak. Autorstwo Kompleksowy pogl?d na leczenie i rehabilitacj? w pulmonologii. Red. A. Barinow- Wojewódzki AWF Pozna?. 2008

39. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia szpitalnego, sanatoryjnego i ambulatoryjnego doros?ych w polskich uzdrowiskach. Instytut Balneoklimatyczny . Pozna?,1980. Red. G. Straburzy?ski, A. Graczykowska-Koczorowska, W.Kasprzak, L. Owczarek, I. Ponikowska, D. Ramlau, B. Ry?y?ska, J. Zi?tek. – opracowanie kilku rozdzia?ów

40. ?wiat?olecznictwo – rozdzia? w podr?czniku „FIZJOTERAPIA” red. G. Straburzy?ski. PZWL 1988 . W.P.Kasprzak s. 196-211

41. Wychowanie zdrowotne podczas leczenia uzdrowiskowego jako forma profilaktyki cywilizacyjnych chorób serca i uk?adu kr??enia. Wyniki w?asnych bada? oraz wskazówki metodyczne. Instytut Medycyny Uzdrowiskowej, Poznan, 1991 G. Straburzy?ski, J. Pawelska, A. Straburzy?ska-Lupa, W.P.Kasprzak, M. Ro?enek – Trojan.

42. Zalecenia metodyczne dotycz?ce leczenia mia?d?ycy zarostowej t?tnic ko?czyn dolnych . Instytut Medycyny Uzdrowiskowej, Poznan, 1991 W.P. Kasprzak, G. Straburzy?ski, A. Straburzy?ska – Lupa

43. Fizjoterapia w leczeniu chorób przewodu pokarmowego Nowiny Lekarskie, 1994, 63 (4), 53-60 W.P.Kasprzak, L. Hryniewiecki

44. Osi?gni?cia polskiej fozjoterapii uzdrowiskowej w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Balneologia Polska, XXXVI, 1, 1994 W.P.Kasprzak, L. Hryniewiecki

45. Opracowanie modelu leczenia ruchem i wychowania zdrowotnego u chorych z nadcisnieniem t?tniczym pierwotnym w uzdrowisku Polanica- Zdrój. Balneologia Polska, 1990/1991, t. XXXIII, z,1-4,55-64 A. Offierzy?ski, A. Hornowska- Banach, G. Straburzy?ski, M. Trojan, J. Zi?tek, W.P.Kasprzak, L. Owczarek

46. Osi?gni?cia Inowroc?awia-Zdroju na przestrzeni 120 lat jego istnienia z perspektywy Instytutu Balneoklimatycznego w Poznaniu. ” DZIEJE UZDROWISKA INOWROC?AW ” Inowroc?aw, 1996, 82-86. PRACE PRZEDSTAWIONE NA KONGRESACH NAUKOWYCH umieszczone w postaci streszcze? w materia?ach kongresowych

47. Badania kr??enia w?trobowego Xenonem /Xe-133/ w marsko?ci w?troby XXV Kongres Tow.Internistów Polskich,Katowice.IX.1973 B.Grzybkowska,L.Przyby?,Z.Lema?ska,A.Szymczak,W.Kasprzak

48. Analiza przydatno?ci metod diagnostycznych w rozpoznawaniu wybranych chorób w?troby. XXV Kongres Tow.Internistów Polskich,Katowice,IX,1973 L.Przyby?,B.Grzybkowska,W.Kasprzak,A.Szymczak

49. Badania fiberogastroduodenoskopowe w dyskinezach pecherzyka ?ó?ciowego. XXVII Kongres Tow.Internistów Polskich.Wroc?aw,IX,1979 W.P.Kasprzak,L.Przyby?

50. Aktywno?? reninowa osocza i aldosteronemia w ró?nych okresach nadci?nienia t?tniczego pierwotnego. III Zjazd Pol.Towarzystwa Kardiologicznego,Pozna?,XI,1979 L.Przyby?,K.Urba?ski,W.P.Kasprzak,M.Wró?,E.Wójtowska

51. Klirens BSP i test z sadamin? w st?uszczeniu w?troby. XVIII Zjazd Tow.Internistów Polskich,Pozna?,IX,1983 W.P.Kasprzak,A.S?owik-Gabryelska,J.Pawelska,M.Trojan

52. Technik-chemik-lekarz a kuracja pitna w uzdrowisku. Mi?dzynarodowy Kongres Techniki i Architektury Medycznej.Wilno.IX.1983 W.P.Kasprzak

53. Badania fiberogastroduodenoskopowe u chorych z dyskinez? p?cherzyka ?ó?ciowego i po cholecystektomii. XLVIII Posiedz.Naukowe Pol.Tow.Gastroenterologii . Gda?sk.VI.1980 W.P.Kasprzak,L.Przyby?,K.Miko?ajczyk

54. Wp?yw „Wielkiej Pieniawy” i elektrostymulacji w uzdrowisku Polanica Na przebieg choroby wrzodowej dwunastnicy z odp?ywem wstecznym dwunastniczo-?o??dkowym. 52 Posiedz.Naukowe Pol.Tow.Gastroenterologii.Pozna?.V.1984 W.P.Kasprzak,K.Miko?ajczyk,G.Straburzy?ski,L.Przyby?,M.Trojan,J.Pawelska

55. Vergleichende Untersuchungen uber die Wisksamkeit einer Kurorttherapie und ambulanter Behandlung mit H 2 -Blockern bei Patienten mit Ulkuskrankheit. 93 Kongres Niemieckiego Tow. Med.Fizykalnej i Rehabilitacji. Bad Homburg.X.1988. W.P.Kasprzak,G.Straburzy?ski,L.Hryniewiecki,K.Linke,A.Straburzy?ska-Lupa

56. Kinezyterapia w uzdrowiskowym leczeniu nadci?nienia t?tniczego w Polanicy. XLIV Pos.Naukowe Pol.Tow.Kardiologii.Warszawa.XI.1988 A.Ofierzy?ski,G.Straburzy?ski,W.P.Kasprzak,M.Trojan

57. Oberflachliche und korpertiefe Warmetherapie bei Patienten mit chronisch aggressiver Hepatitis.Ergebnis einer klinischen Vergleischsstudie. 94 Kongres Niemieckego Tow.Med.Fizykalnej i Rehabilitacji. Freiburg.X.1989. L.Hryniewiecki,G.Straburzy?ski,W.P.Kasprzak,M.Trojan

58. Odleg?e wyniki terapii uzdrowiskowej w leczeniu choroby wrzodowej ?o??dka i dwunastnicy. 58 posiedz.Naukowe Pol.Tow.Gastroenterologii.Szczecin.IV.1990. W.P.Kasprzak,L.Hryniewiecki,G.Straburzy?ski,A.Straburzy?ska-Lupa K.Linke,A.Ofierzy?ski.

59.Weitlaufige Ergebnisse der Kurorttherapie von Ulkuskrankheiten des Magens und Zeolffingerdarms. 96 Kongres Niemieckiego Tow.Med. Fizykalnej i Rehabilitacji. Heidelberg.X.1991. W.P.Kasprzak,G.Straburzy?ski,L.Hryniewiecki,A.Straburzy?ska-Lupa J.Pawelska

60. Effect of Pulsating Magnetic Field /PMF/ and Laser Therapy on the Course of Sports Injuries. XI Swiatowy Kongres Mi?dzynarodowej Federacji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitji.Drezno.IX.1992. W.P.Kasprzak,A.Strabzy?ska-Lupa,G.Straburzy?ski

61. Effect of Pulsating Magnetic Field /PMF/ Therapy and IR Laser Therapy on the Peripheral Circulatory Disorders. XI Swiatowy Kongres Mi?dzynarodj Federacji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji.DRZNO>IX.1992 A.Straburzy?ska-Lupa,W.P.Kasprzak,G.Straburzy?ski

62. Wp?yw wybranych zabiegów fizykalnych na przep?yw krwi w t?tnicach obwodowych badany ultrad?wi?kow? metod? dopplerowsk?. XIII Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny.Polanica.IX.1992 W.P.Kasprzak,G.Straburzy?ski,A.Ofierzy?ski,A.Straburzy?ska-Lupa, J.Kostrzewski,J.Pawelska

63. Model leczenia ruchem u chorych we wczesnych postaciach nadci?ninia t?tniczego pierwotnego w uzdrowisku Polanica. XIII Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny.Polanica.IX.1992 A.ofierzy?ski,G.Straburzy?ski,W.P.Kasprzak,M.Trojan

64. Osi?gni?cia polskiej fizjoterapii uzdrowiskowej w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. XIV Kongres Balneologiczny. Inowroc?aw.IX.1993 W.P.Kasprzak,L. Hryniewiecki

65. Laser biostymulacyjny w leczeniu stanów zapalnych torebki maziowej g?owy pierwszej ko?ci ?ródstopia w paluchu ko?lawym. XIV Kongres Balneologiczny.Inowroc?aw.IX.1993 W.P.Kasprzak,J.Kostrzewski,A.Ofierzy?ski

66. Pulsuj?ce pole magnetyczne niskiej cz?stotliwo?ci w terapii naczyniowych bólów g?owy. XIV Kongres Balneologiczny.Inowroc?aw.IX.1993 W.P.Kasprzak,A.Ofierzy?ski,J.Kostrzewski

67. Ergebnisse von wiedelholter Kurorttherapie bei peripheren arterieller Vschlubkrankheit. 32 Swiatowy Kongres Mi?dzynarodowego Towarzystwa Medycznej Hydrologii i Klimatologii. Bad Worischofen,Bad Nendorf.24.04.-1.05.1994. W.P.Kasprzak,A.Straburzy?ska-Lupa,G.Straburzy?ski.

68. Pulsuj?ce pole magnetyczne i laser niskoenergetyczny podczerwieni we wczesnej rehabilitacji urazów sportowych. XI Kongres Fizjoterapii . Katowice. 29.09.-1.10.1995. A. Straburzy?ska-Lupa, W.P.Kasprzak . G. Straburzy?ski, P. Kasprzak

69. Magnetoterapia a poziom insuliny, C-peptydu i wska?ników metabolizmu w?glowodanowo – lipidowego. XI Kongres Fizjoterapii. Katowice 29.09.-1.10.1995. M. Bonikowska-Zgai?ska, M. Walczak, G. Straburzy?ski, W.P.Kasprzak

70. Therapeutic mud inserted through rectum in distal ulcerative colitis. Falk Symposium: New trends on diagnosis and treatment of liver and colonic diseases. Lwów . Ukraina. 25.10.1997 r W.P.Kasprzak.

71. Nawrotowo?? kolonizacji ?luzówki ?o??dka Helicobacter pylori a wznowa owrzodzenia obserwacje 3 letnie. XXXIII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Wroc?aw, 16-19 wrze?nia 1998 r. PAMW, 1998, 100,336 W.P.Kasprzak, J. Kostrzewski, A. Ofierzy?ski

72. Magnetoterapia i laseroterapia biostymulacyjna w leczeniu osteoporozy kr?gos?upa piersiowego. XXXIII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Wroc?aw, 16-19 wrze?nia 1998 r PAMW, 1998, 100, 291 W.P.Kasprzak, A. Ma?kowska

73. Wp?yw zmiennego pola magnetycznego na ukrwienie ko?czyn dolnych chorych z mia?d?yc? zarostow?. XXXIII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Wroc?aw, 16-19 wrze?nia 1998 r. PAMW 1998, 100, 260 A. Ma?kowska, W.P.Kasprzak, J. Kostrzewski

74. Wp?yw kompleksowej edukacji pacjentów z astm? oskrzelow? na przebieg choroby. XXXIII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Wroc?aw, 16-19 wrze?nia 1998 r. PAMW, 1998, 100, 60 I. Jazdon, W. Spychalski, E. Borucka, L. Warzywoda, W.P.Kasprzak.

75. Lasery w medycynie i kosmetologii – dzi? i jutro Sesja Naukowa Wy?szej Szko?y Piel?gnacji Zdrowia i Urody. Pozna?, 27.11.2005 W Kasprzak. – autorstwo

76. Magnetoterapia i laseroterapia biostymulacyjna w pulmonologii i chorobach towarzyszacych VI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa w Ludwikowie (WCChPiG i AWF Pozna?) Grudzie? 2007 . W. Kasprzak – autorstwo

77. Lasery dla urody. Sesja naukowa Wy?szej Szko?y Piel?gnacji Zdrowia i Urody. Pozna?, 12.03.2006 W. Kasprzak – autorstwo

78. Pozytywna rola SPA w fizjoterapii i rehabilitacji. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Ludwikowie (WCPiT i AWF Pozna?) 12 grudnia 2008. W.Kasprzak – autorstwo